Stichting de Enk

Het bestuur; Raad van Toezicht

 

De Stichting tracht haar doel, zoals genoemd bij de doelstelling, te bereiken door alle wettige middelen. Het bestuur (Raad van Toezicht) van de stichting controleert en stuurt de directie aan. De Raad van Toezicht bestaat uit natuurlijke personen van tenminste 3 en maximaal 5 leden. Jaarlijks stelt de directie een algemeen beleidsplan vast voor het volgend boekjaar. Daarbij zit een begroting van baten en lasten vergezeld van een staat van kapitaalsuitgaven en de nodige toelichting. Dit alles wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de stichting en er wordt verslag uitgebracht aan de Raad van toezicht. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en de jaarrekening wordt mede ondertekent door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

 

De Stichting De Enk Lemelerveld heeft vanaf 24-09-2018 de ANBI status.

De Stichting beoogt geen winstoogmerk.

 

Directie :  Marianne van Dam

Raad van Toezicht :  Henk Holtmaat – Rinus Alferink – Henk Antonissen.

 

BTW nummer: 8588.73.072.B.01

Kamer van Koophandel nummer: 71847960

 

 

 

Aannamebeleid vrijwilligers De Enk

Vrijwilligers zijn van harte welkom bij De Enk. Vrijwilligers werken binnen de Enk samen met een kwetsbare doelgroep. Zij helpen in de houtwerkplaats, het atelier, in de fietsenwerkplaats, de winkel, in de keuken of met het vervoer van deelnemers. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze deelnemers, begeleiders, stagiairs en vrijwilligers samen  onbezorgd kunnen werken en zich veilig voelen.

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.
Daarom neemt De Enk de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of de manager.
  • De vrijwilliger dient de gedragscode tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;

Om de gedragscode in te zien klik hier.

 

Meer weten over het financiële beleid van Stichting De Enk Lemelerveld?

Bekijk hier Verlies en Winstrekening over 2023
Bekijk hier Verlies en Winstrekening over 2022
Bekijk hier Verlies en Winstrekening over 2021
Bekijk hier Verlies en Winstrekening over 2020
Bekijk hier Verlies en Winstrekening over 2019.