Stichting

Het bestuur; Raad van Toezicht

 

 De stichting tracht haar doel, zoals genoemd bij de doelstelling, te bereiken door alle wettige middelen. Het bestuur (Raad van Toezicht) van de stichting controleert en stuurt de directie aan. De Raad van Toezicht bestaat uit natuurlijke personen van tenminste 3 en maximaal 5 leden. Jaarlijks stelt de directie een algemeen beleidsplan vast voor het volgend boekjaar. Daarbij zit een begroting van baten en lasten vergezeld van een staat van kapitaalsuitgaven en de nodige toelichting. Dit alles wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de stichting en er wordt verslag uitgebracht aan de Raad van toezicht. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en de jaarrekening wordt mede ondertekent door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

 

De Stichting De Enk Lemelerveld heeft vanaf 24-09-2018 de ANBI status.

De stichting beoogt geen winstoogmerk.

 

Directie :  Joop Holtmaat

Raad van Toezicht :  Henk Holtmaat – Rinus Alferink – Ilze ten Hove.

 

BTW nummer: 8588.73.072.B.01

Kamer van Koophandel nummer: 71847960