Stichting

Het bestuur; Raad van Toezicht

 

De stichting tracht haar doel, zoals genoemd bij de doelstelling, te bereiken door alle wettige middelen. Het bestuur (Raad van Toezicht) van de stichting controleert en stuurt de directie aan. De Raad van Toezicht bestaat uit natuurlijke personen van tenminste 3 en maximaal 5 leden. Jaarlijks stelt de directie een algemeen beleidsplan vast voor het volgend boekjaar. Daarbij zit een begroting van baten en lasten vergezeld van een staat van kapitaalsuitgaven en de nodige toelichting. Dit alles wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de stichting en er wordt verslag uitgebracht aan de Raad van toezicht. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en de jaarrekening wordt mede ondertekent door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

 

De Stichting De Enk Lemelerveld heeft vanaf 24-09-2018 de ANBI status.

De stichting beoogt geen winstoogmerk.

 

Directie :  Joop Holtmaat

Raad van Toezicht :  Henk Holtmaat – Rinus Alferink – Ilze ten Hove.

 

BTW nummer: 8588.73.072.B.01

Kamer van Koophandel nummer: 71847960

 

Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/vrijwilligers en de deelnemer zijn niet eenduidig. De ene deelnemer heeft behoefte aan een knuffel, terwijl bij een ander een hand al teveel van het goede is. De ene deelnemer heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het helemaal niet prettig om aangeraakt te worden. Hiervoor kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken, die voor alle mensen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers en vrijwilligers van stichting de Enk met deelnemers absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij, (stichting de Enk) voor al onze medewerkers en vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

 

De gedragscode bestaat uit drie delen:

 1. Het doel, de werkwijze en de richtlijnen voor medewerkers en vrijwilligers
 2. Gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers.
 3. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die het uitgangspunt vormt voor het tucht- en sanctiebeleid dat door de stichting de Enk wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragsregels zult handelen.

 

Doel, werkwijze en richtlijnen

Stichting de Enk kenmerkt zich door een hartelijke relatie waarin de vrijwilliger de deelnemer en eventuele mantelzorger(s) zich op hun gemak voelen en waarin zij openhartig met elkaar omgaan. De vrijwilliger zet zich in voor een mooi contact met de deelnemer. Samen geven zij hier een persoonlijke invulling aan.

De vrijwilligers zijn geselecteerd door het personeel van stichting de Enk. Zie verder het document “aannamebeleid”. De nieuwe medewerker of vrijwilliger krijgt van de vaste medewerkers een goede introductie, hierin wordt de medewerker/vrijwilliger alle informatie gegeven die nodig is om zijn taken goed uit te voeren. Regelmatig worden de activiteiten van de vrijwilliger geëvalueerd. Jaarlijks vindt er een persoonlijk evaluatiegesprek plaats (gericht op het functioneren van de vrijwilliger) met een vaste medewerker en de coördinator vrijwilligerswerk.

 

Van de medewerkers/vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij:

 • Beschikt over kwaliteiten en vaardigheden om het betreffende werk adequaat uit te voeren.
 • Belangstelling heeft voor de doelgroep en enthousiast is voor het werk
 • Bereid is tot samenwerken/overleggen en in teamverband kan werken
 • Geduldig is en om kan gaan met deelnemers met verschillende beperkingen
 • Goed kan communiceren op verschillende niveaus
 • Rekening kan houden met de wensen en behoeften en met de waarden en normen van de deelnemers
 • Fysiek en mentaal in staat is bepaalde werkzaamheden uit te voeren

 

Gedragsregels voor medewerkers en vrijwilligers met betrekking tot deelnemers:

 1. De medewerker/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De medewerker/vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die hem/haar in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerker/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerker/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerkers/vrijwilligers en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De medewerker/vrijwilliger onthoudt zich ervan een seksueel/erotisch geladen sfeer te scheppen in contact (mondeling/verbaal, maar ook via afbeeldingen, post, telefoon, whatsapp, sms, email, internet) met de cliënt.
 6. De medewerker/vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De medewerker/vrijwilliger zal tijdens de momenten dat hij of zij alleen is met de deelnemer (bijvoorbeeld als zij samen iets gaan ondernemen) zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemer
 8. De medewerker/vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
 9. Indien de medewerker/vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hier melding van te maken bij coördinator vrijwilligerswerk.
 10. Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens het werk bij stichting de Enk niet toegestaan.
 11. Medewerker/vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 12. De medewerker/vrijwilliger houdt zich aan de geheimhoudingsplicht
 13. De medewerker houdt zich aan de gedragsregels.
 14. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige handelingen
 15. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker/vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator vrijwilligerswerk

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaats vindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt) en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als diegene die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere termijn uitsluiten van vrijwilligerswerk met cliënten/minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen, waarvan het directeur/bestuurder oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 10-4-2020 vastgesteld door Stichting de Enk Lemelerveld.

 

Aannamebeleid vrijwilligers Stichting de Enk

Vrijwilligers zijn van harte welkom bij de stichting. Vrijwilligers werken binnen de stichting samen met een kwetsbare doelgroep. Zij helpen in de houtwerkplaats, het atelier, in de fietsenwerkplaats, de winkel, in de keuken of met het vervoer van deelnemers. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze deelnemers, begeleiders en vrijwilligers samen  onbezorgd kunnen werken en zich veilig voelen.

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de stichting de Enk een functie te vervullen.
Daarom neemt stichting de Enk de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of de manager.
 • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
 • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
 • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;